Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden gedaan, worden in Nederland door den Minister van Koloniën, in Nederlandsch-Indië door den Qouverneur-Qeneraal de noodige aanwijzingen gedaan.

(9) De Minister van Koloniën beslist hoe de beschikbare gelden zullen worden belegd en waar en hoe de geldswaardige papieren, eigendom van het fonds, worden bewaard.

Artikel 60.

(1) In Nederland worden de ontvangsten van het fonds als regel in 's Rijksschatkist gestort en geschieden de betalingen ten laste van het fonds uit die schatkist, hetzij rechtstreeks, hetzij door tusschenkomst van de Directie, dan wel op andere door den Minister van Koloniën te bepalen wijze.

(2) In Nederlandsch-Indië zijn de algemeene ontvangers van 's Lands kas belast met het doen van ontvangsten en uitgaven voor het fonds, hetzij rechtstreeks, hetzij door tusschenkomst van de locale besturen.

(3) De regelen, bij het ontvangen en betalen in acht te nemen, worden vastgesteld in Nederland door den Minister van Koloniën, voor zoover noodig in overleg met den Minister van Financiën, in de koloniën door het koloniale bestuur.

(4) De wijze van de verantwoording aan de Directie van de in de koloniën gedane uitgaven en ontvangsten voor het fonds wordt door den Minister van Koloniën geregeld.

(5) De Directeur is uitsluitend rekenplichtig aan den Minister van Koloniën.

Artikel 61.

Van de ontvangsten en uitgaven voor het volgende jaar wordt telken jare een begrooting opgemaakt, welke den Minister van Koloniën ter goedkeuring wordt aangeboden.

Artikel 62.

Vóór het einde van elk jaar zendt de Directie van het fonds aan den Minister van Koloniën een omstandig verslag van den staat van het fonds en van haar werkzaamheden in het afgeloopen jaar.

Sluiten