Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 63.

Om de vijf jaren, voor het eerst in het jaar 192., stelt de Directie van het fonds een nauwkeurig onderzoek in, in hoeverre de op het fonds rustende verplichtingen door de inkomsten en bezittingen van het fonds worden gedekt en wordt in •verband daarmede eene wetenschappelijke balans opgemaakt.'

Artikel 64.

(1) In het belang van het in artikel 63 bedoelde onderzoek zijn de deelgenooten verplicht om de vijf jaren, voor het eerst in het jaar 192., telkens op 1 Januari, vragenlijsten in te vullen en in te dienen, in Nederland aan de Directie, in NederlandschIndië aan de Administratie van het fonds. Bovendien zijn de deelgenooten gehouden tusschentijds vragenlijsten in te vullen en in te dienen, telkens wanneer zulks door de Directie of de Administratie van het fonds noodig wordt geoordeeld.

(2) Aan de deelgenooten, die verzuimen hunne opgaven in ie zenden, wordt in de maand volgende op die, waarin de lijsten moesten worden ingevuld, door de Directie dan wel de Administratie van het fonds een termijn gesteld, binnen welken zij alsnog aan hunne verplichting hebben te voldoen. Wordt hieraan dan nog niet voldaan, dan wordt in Nederland door de Directie, in Nederlandsch-Indië door de Administratie van het 1onds, aan den nalatigen deelgenoot, indien hij bezoldiging of pensioen geniet, ten bate van het fonds eene boete opgelegd van één ten honderd van het bedrag van drie maanden pensioen. Deze boete wordt ingehouden bij de eerstvolgende uitbetaling van bedoelde inkomsten. Gelijke boete wordt iedere drie maanden van die inkomsten ingehouden, zoolang de •deelgenoot in gebreke blijft de opgave in te zenden. Door •de facultatieve deelgenooten, die den in het vorige lid bedoelden termijn hebben laten voorbijgaan zonder de opgaven in te dienen, is eene boete ten bate van het fonds verschuldigd van tien ten honderd van hun gewone bijdrage over drie maanden met een minimum van vijftig cent. Hun wordt een termijn voor de betaling dier boete gesteld. Bij niet-betaling binnen dien termijn gaat het deelgenootschap verloren.

Sluiten