Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hun kan na eervol ontslag pensioen worden verleend, indien zij:

a. een diensttijd hebben van minstens 10 jaren en ongeschikt worden geacht voor verderen dienst;

b. een diensttijd hebben van minstens 5 jaren en door welbewezen ziels- of lichaamsgebreken belet worden langer te dienen.

3. Als diensttijd komt in aanmerking:

O" de tijd, gedurende welken als locaal ambtenaar bezoldiging, wachtgeld of non-activiteitstraktement is genoten, voor zoover daarover niet reeds pensioen is verleend ten laste van den Staat, van zijne Koloniën en bezittingen of van een onder Regeeringstoezicht gesteld fonds 0) en behoudens de beperkingen als onder a van art. 3/4 van het pensioenreglement voor Europeesche burgerlijke ambtenaren;

b. de tijd, gedurende welken door locale ambtenaren, die tijdelijk uit hunne betrekking zijn ontslagen, doorloopende werkzaamheden ten behoeve van locale gebiedsdeelen zijn verricht, die minstens een maand hebben geduurd;

t| de tijd, gedurende welken iemand zonder locaal ambtenaar te zijn doorloopende dienstverrichtingen ten behoeve van locale gebiedsdeelen heeft bewezen, mits die tijd is gevolgd door een aanstelling tot locaal ambtenaar, dan wel ten minste een jaar heeft geduurd;

d. de tijd, anders dan als locaal ambtenaar doorgebracht in eenigerlei dienst, welke in het algemeen in aanmerking kan komen voor pensioen ten laste van de Staatsbegrooting, de Koloniale begrooting of van onder Regeeringstoezicht gestelde fondsen, doch niet reeds met pensioen beloond is, mits die dienst gevolgd zij door een voor pensioen wegens localen dienst geldigen diensttijd van ten minste 5 jaren of door een eervol ontslag uit den localen dienst wegens weibewezen ziels- of lichaamsgebreken;

«• de tijd, welken met Europeanen gelijkgestelden zouden hebben kunnen in aanmerking brengen bij de berekening van pensioen op den voet van het reglement op het verleenen van pensioen aan Inlandsche ambtenaren.

(1) Hier speciaal op 't oog het fonds voor gemeente-ambtenaren in Nederland.

Sluiten