Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. Van de wegens inkoop verschuldigde bijdragen wordt 2% der in punt 10 bedoelde inkomsten van den betrokken ambtenaar ingevorderd 0). Bovendien is hij verschuldigd wat over die inkomsten niet voldaan is over den tijd, gedurende welken zij genoten werden, maar voldaan zou moeten zijn of worden om dien tijd te doen medetellen voor pensioen volgens de bepalingen, in verband waarmede die tijd voor locaal pensioen in aanmerking komt.

Het door den betrokkene ingevolge het voorgaande verschuldigde wordt aangezuiverd door inhouding van zijne bezoldiging naar den maatstaf van 2% van den pensioengrondslag.

13. Geen bijdragen zijn verschuldigd over tijden, die niet voor de berekening van pensioen medetellen. Over tijden in localen dienst die voor de helft voor die berekening medetellen, is de helft der bijdragen naar den maatstaf van den laatsten pensioengrondslag verschuldigd.

14. De pensioenen worden op voordracht van den Directeur van Financiën door den Gouverneur-Generaal toegekend indien de ambtenaar zich tijdens zijn ontslag in NederlandschIndië bevindt, anders door de Koningin op voordracht van den Minister van Koloniën.

15 De betaling van de pensioenen geschiedt in Indië door <le zorg van de locale besturen, in Nederland door de zorg van den Minister van Koloniën.

16 De gepensionneerde locaal ambtenaar, die veroordeeld is tot gevangenisstraf of tot hechtenis van 3 maanden of tot «eenige zwaardere straf, mist gedurende den tijd dat hij zijn straf ondergaat of zich daaraan onttrekt, het genot van pensioen.

Bij besluit van den Gouverneur-Generaal, of indien de gepensionneerde zich buiten Indië bevindt, bij Koninklijk besluit kan ten behoeve van zijn vrouw, kinderen, ouders of broeders en zusters, dan wel van hemzelf bij ontslag uit de gevangenis, over het pensioen geheel of gedeeltelijk worden beschikt.

(1) Lid 3 van art. 20 I, burg. pens. reglement.

Sluiten