Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRONDSLAGEN voor de regeling der pensionneering van de ambtenaren in dienst van locale gebiedsdeelen in Neder landsch-lndië en van de weduwen en weezen dier ambtenaren.

Ad. I. Algemeene grondslagen.

ï. Het behoeft na al hetgeen bij de behandeling van de pensioenwetten voor gemeenteambtenaren in het midden is gebracht, wel geen betoog dat de pensionneering van ambtenaren in dienst van locale gebiedsdeelen in Indië en van de weduwen en weezen dier ambtenaren van Regeeringswege behoort te geschieden en dat ondanks hetgeen in die richting reeds door de locale raden is tot stand gebracht.

2. Dat de lasten der regeling, voor zoover zij niet door de belanghebbenden zelf worden gedragen, voor rekening komen van de locale gebiedsdeelen is een beginsel dat ook bij de onder 1 genoemde pensioenwetten heeft voorgezeten en zonder bezwaar voor de locale regelingen in Indië kan worden aanvaard.

3. Zoolang het aantal ambtenaren in dienst van locale gebiedsdeelen gering is, zou de regeling van de eigen pensioenen kunnen geschieden geheel overeenkomstig de voor de Indische burgerlijke ambtenaren bestaande, dus zouden de bijdragen der ambtenaren in de kassen der locale gebiedsdeelen kunnen worden gestort en de pensioenen daaruit worden betaald, terwijl de verzekering van pensioenen aan de weduwen en weezen der locale ambtenaren zou zijn te verkrijgen door die ambtenaren op te nemen in het weduwen- en weezenfonds der Indische burgerlijke ambtenaren. Bij uitbreiding van het locaal ambtenaarskorps zou dan de last aan eigen pensioenen der ambtenaren voortdurend stijgen en meer en meer naar de toekomst worden verschoven. Laat men echter van het begin af betalen de premiën die noodig zijn om dé pensioenen te kunnen uitkeeren en zet men die premiën (bijdragen) op rente uit,

Sluiten