Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als op de regeling van de eigen pensioenen der ambtenaren. Bij deze „grondslagen" volgen zij op de regeling der eigen pensioenen.

Ad II. Grondslagen voor de regeling der eigen pensioenen van Europeesche ambtenaren in dienst der locale gebiedsdeelen.

1. Evenals in de pensioenwet voor gemeenteambtenaren kan in de eerste plaats in de regeling het begrip van enkele benamingen worden aangegeven.

Te overwegen zal zijn of het noodig is in de regeling te bepalen wie tot aanstelling in vasten dienst der locale gebiedsdeelen bevoegd zijn.

In afwijking van hetgeen daaromtrent in het reglement omtrent de pensionneering van Europeesche burgerlijke ambtenaren is voorgeschreven (art. 11), komt het billijk voor dat het genot van vrije woning, vrije huisvesting, kleeding en voeding naar bepaalde grondslagen moet meetellen als bezoldiging, evenals in de pensioenwet voor gemeenteambtenaren is bepaald (art. 2 H) en toch in wezen ook voor enkele categorieën van ambtenaren in het genoemde pensioenreglement is vastgesteld (art. 3—2e lid). De aan militaire ambtenaren en aan ambtenaren der Gouvernementsmarine, benevens aan door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen ambtelijke verplegers of verpleegsters toegekende voordeden komen toch tot een vastgesteld bedrag voor de berekening van het pensioen in aanmerking.

In navolging van de pensioenwetten voor burgerlijke ambtenaren en voor de gemeenteambtenaren in Nederland komt het zeer wenschelijk voor in de regeling der pensionneering van locale ambtenaren de vaststelling van pensioengrondslagen voor te schrijven. In de Indische pensioenreglementen kent men geen pensioengrondslag als het vastgestelde bedrag, dat zou moeten dienen tot grondslag voor de berekening zoowel van de voor een ambtenaar verschuldigde bijdragen als van het pensioen, waarop hij en zijne nagelaten betrekkingen recht hebben.

Door den „pensioengrondslag" vast te stellen en daarvan den belanghebbende kennis te geven wordt alle twijfel omtrent

Sluiten