Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Bovendien kan aan hen, die zonder pensioen uit den localen dienst worden ontslagen zonder bezwaar vergund worden voor de bij hun ontslag pensioengerechtigde betrekkingen aanspraak op uitkeeringen uit het fonds te behouden, maar natuurlijk tegen betaling van contributie.

Bij het Weduwen- en Weezenfonds van Europeesche burgerlijke ambtenaren is die bevoegdheid alleen verleend aan de mannelijke ambtenaren, maar in navolging van de „Weduwenwet voor de gemeenteambtenaren" (art. 3, lid 2) ware zij eveneens aan de Europeesche vrouwelijke locale ambtenaren te verleenen.

3. De leeftijdsgrens van 18 jaar is dezelfde als die in het Reglement voor het Weduwen en Weezenfonds van Europeesche Burg. Ambt. voor den leeftijd waarop men tot het fonds kan toetreden, is aangegeven.

4. en 5. Komen overeen met de bepalingen omtrent het vervallen van aanspraken en verplichtingen in artikel 30 van genoemd Reglement ten aanzien van Europeesche burgerlijke ambtenaren.

6. Waar het eigen pensioen berekend wordt naar den „Pensioengrondslag" is het rationeel ook het pensioen en den onderstand der nagelaten betrekkingen naar dien grondslag te berekenen. Overeenkomstig den voor de berekening van uitkeering aan de nagelaten betrekkingen van Europeesche burgerlijke ambtenaren geldenden grondslag, zal ook voor die van de betrekkingen van locale ambtenaren de gemiddelde pensioengrondslag der laatste twee jaren zijn te nemen.

7. Het bedrag der uitkeeringen kan geheel berekend worden als in de artikelen 18 (lid 3) en 19 van meergenoemd Reglement is aangegeven.

8. De bepalingen omtrent het hertrouwen van weduwen kunnen geheel gelijk zijn aan die in het Reglement voornoemd (art. 43).

Sluiten