Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar hoe overdreven en onbillijk het vonnis van Schelling. Eduard von Hartmann, Ferdirféhd Lassalle e. a. ook zij, niemand die tot oordeelen bevoegd is, zal kunnen of durven ontkennen, dat men in de pers — en hier sluit ik de Nederlandsche niet uit — vaak beschouwingen en voorstellingen aantreft, die getuigen van onkunde, oppervlakkigheid, partijdigheid, soms ook van onbetrouwbaarheid en zocht naar sensatie.

Juist naar mate men dieper besef heeft vah den invloed der pers op de vorming der openbare meening en men haar belang voor de gemeenschap hooger schat, moet men zich rekenscnap geven van haar fouten, gebreken en tekortkomingen.

Volkomen eens ben ik het met hetgeen de redacteur van ons orgaan, de heer Van der Hout in no. 299 („Ons Werkprogram") schreef over het onverbrekelijk verband dat er bestaat tusschen het ideëel en het economisch belang der journalistiek: „De maats<Éappè!ljke verheffing van de journalistiek en van de positie der journa&ten is het gemeenschappelijk doel."

En terecht noemt hij het vraagstuk der anonymiteit „een levensbelang der journalisten". Allereerst en allermeest echter van de journalistiek, voeg ik er bij.

De anonymttéit is een fandamenteele fout. Zij is een directe aantasting van het levensbeginsel der pers. De pers is de openbaarheid; de openbaarheid is het licht, de anonymiteit is de duisternis. En al wat duister is, is uit den booze.

De anonymiteit heeft de broodschrijverij bevorderd, d. w. z. het om den broode schrijven in een bepaalde staatkundige, economische of maatschappelijke richting, zonder eigen overtuiging. Zonder haar had de „replffienpresse" in Bismarck's tijd, niet het openbare leven in Duitschland kunnen vergiftigen. De anonymiteit zet de deur open voor allerlei verderfelijke insluipsels. Nog altijd is zij een dekmantel voor laster en geniepige persoonlijke aanvallen.

Doch ook al laat men die leetijke zijden van het journalöSÖf' bedrijf, die in ons land gelukkig slechts zelden naar voren treden, buiten beschouwing, dan nog moet men de anonymiteit

Sluiten