Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boven alle bestrijding noodzakelijk is? Kan zij niet het gevolg zijn van de appreciatie eener toevallige raadsmeerderheid? Hoe behoort hiertegenover de publicist te staan, die meent dat niet gehandeld is naar geest en bedoeling vaA ons gemeenteree%t? Moet hij de hem onrechtmatig verstrek» inlichfing laten voor wat zij is, ook indien hij Van hare verbreiding uit hoofde van het algemeen belang is overtuigd?

Wij willen hier echter onmiddellijk tegenover stellen, dat zonder eenigen twijfel het raadsgeheim dikwijls is geopenbaard ook wanneer het publiek belang daarvan nier notoir vaststond. En ook dat die publicatie zeer positief tegen het publiek belang kan indruischen, en over het algemeen deze publicatie van raadsgeheimen ook door ons, journalisten, als een principieel te veroordeelen praktijk moet worden gekarakteriseerd. Men mag evenwel niet vergeten, dat de Journalist dikwijls praktisch voor groote moeilijkheden komt te staan. De concurrentie tusschen de bladen'onderling spreekt zich — het is bekend — vaak uit in de berichtgevtóg. Het snelst georiënteerde blad vindt vaak den grootsten aftrek, en de niet-journalisten kunnen zich moeilijk voorstellen, welk eene inspanning en gevatheid, welke geestelijke krachten dus, die snelle berichtgeving van de journalisten vergt.

Om ten opzichte van het raadsgeheim geheel zuivere toestanden te krijgen, is de eenige oplossing, dat de pers collectief zich tot eerbiediging van dat geheim absoluut of voor bepaalde gevallen verbHfdt. Een dergelijk besluit zou te nemen zijn in den Nederlandschen Journalistenkring, welke de sanctie voor de overtreding in handen heeft. Alleen indien hier een collegiale afspraak komt, zoodat de kans is uitgesloten dat eene collega compareert met een geheim dat een ander heeft geëerbiedigd, kunnen de journalisten zich verbinden tot eene gedraging dié door Overheid, publiek en ook door hen zelf als de juiste wordt aangemerkt.

3. Pers en Politie.

De noodzakelijkheid de opsporing van straf bare 'feiten niet te doen bemoeilijken door ontijdige publiciteit maakt contact

Sluiten