Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

btntefistaander. Bezigt hifcfee meerdere geörienteerdheid om de Regeering, zijn werkgever, te bestrijden ter zake bijv. van een wetsontwerp, waarvan hem de samenstelling aan het departement is opgedragen, dan heeft dat een zweem van illoyauteit.

Toch zouden wij ongaarne de bardere sluiten voor artikelen, met inbegrip van oppositidneele artikelen, van ambtenaren in de pers, wanneer de grenzen der vertrouwelijkheid waartoe zij gehouden Üjn nadruöcèlijk worden geëerbiedigd.

De ambtenaren die over een onderdeel van Regeeringsbeleid, met welks inhoud en strekking zij speciaal rijn ^vertrouwd, in de courant publiceeren, zijn de slechtsten niet. Het zijn meestentijds ambtenaren met ambitie en onderscheidingsvermogen. Het zijn vaak de ambtenaren aan welke de Regeering het meeste heeft. Van een thans overleden Minister doet het verhaal de ronde, dat hij door de discussie met een zijner schranderste ambtenaren vaak de oplossing vond van moeilijke quaestks. Het anti-thetische in de gedachtenwisseling wekte hem op tot een zoo zuiver en scherp mogelijk stellen van de quaewies. Indien het Wijs iruïcht van dezen Minister algemeen zou worden toegepast, dan zou er ook een verandering komen in de werkmethode van verschillende Departementen. Er wordt aan de Ministeries te veel initiatief en origineel inzicht van ambtenaren gedood door een hiërarchisch systeem dat de talenten van lagere ambtenaren vaak verborgen houdt yoor de hoogste chefs. De Nieuwe Rotterdamsche Courant heeft op dit misbruik gewezen in een reeks van artikelen die uiting gaven aan de grieven van heel het ambtenaarscorps, en naar wij hopen zal onze tegenwoordige Regeering spoedig gevolg geven aan de roepstem der pers en de werkwijze aan de Departementen reorganiseeren.

Maar dat de pers tot dusver een goed werk heeft kunnen verrichten door inzichten van deskundige ambtenaren I— vooral waar het technische onderdeelen gold van het Regeeringsbeleid — te publiceeren, daarvan zijn wij overtuigd. Hoe vaak zal het voorgekomen zijn dat eene Regëering de oogen open gingen door een artikel in een courant, terwijl een nota van

Sluiten