Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van principes, is ten slotte belemmering van evolutie, alle renunciatie van belangen, gesteld zij ware mogelijk, zou levensUitputting beduiden.

Maar deze noodzakelijke en levenwekkende diversiteit en conflict van overtuiging kan worden geadeld door een eenheidsbesef, dat weder als noodwendige tegenstelling dier diversiteit zich vertoont. Dat eenheidsbesef is een erkennen van den ernst van elkanders overtuiging. De Overtuiging is een heilige waarde, die de felste tegenstanders gemeenschappelijk respecteeren, en waarvoor de felste tegenstanders gemeenschappelijk zullen waken. Geen verschil van inzicht mag bestaan omtrent zekere algemeen erkende waarden, omtrent objectieve methoden, omtrent gemeengeldige convenances. Een maatschappij als de onze, die door de hevigste kritiek en strijd heen, waarheid en nieuwe gestalte moet vinden, kan niet nauwkeurig genoeg zijn in haar formeele regelingen, vooral waar die niet in de wet zijn vastgelegd.

De Overheid werke met de pers samen, omdat zij den arbeid der pers, een der bedoelde objectieve waarden, erkent, de pers aanvaarde de regelingen in tweezijdige afspraak met de Overheid getroffen, omdat zij samen met de Overheid het gemeenschapsbelang wil dienen. Bij onderlinge waardeering van elkanders sociale, beteekenis, wordt de kritiek niet verzacht, maar: verscherpt. Maar de kritiek kan ongehinderd zich richten op den inhoud der verschijnselen, wordt niet langer afgeleid doordat het kritische orgaan zich moet beijveren voor de verovering van rechten, die voor zijn uitleving onontbeerlijk jzijti. Hoe paradoxaal het klinke: anti-thetische samenwerking is het gebod van dezen tijd, samenwerking, waarbij men elkander de wapenen gunt, waarbij men wederzijds de spheer schept, waarin de levensbeginselen elkander kunnen bekampen. Een Hoogere Macht zal de synthese scheppen, waartoe onze menschelijke overtuigingen niet reiken.

Wanneer de Overheid en Pers de beteekenis van die antithetische samenwerking inzien, dan zal de Overheid er vrede mee kunnen hebben, zich op het gebied der inlichting met

Sluiten