Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wie dikwijls haar hevigste opponent is, te verstaan, de pers zal zonder wroeging een al te groote voorbarigheid prijs geven, wanneer die een enkele maal van haar wordt gevergd.

Stellingen.

I. Vertrouwelijk overleg tusschen Overheid en door de Regeering uitgekozen persvertegenwoordigers van alle politieke richting, waarbij de pers zich verbindt geheimhouding te bewaren over mededeelingen, welker publicatie klaarblijkelijk de levensbelangen der gemeenschap schaadt, is wenschelijk, indien:

le. de journalisten, die aan het overleg deelnemen, nimmer gedwongen worden, iets te schrijven dat in strijd is met hunne opvatting en overtuiging;

2e. het overleg vrijwillig geschiedt;

3e. de pers door de Overheid volkomen wordt georiënteerd.

II. Ook buiten de gevallen waar het levensbelang der gemeenschap aan de orde is, is een toenemend overleg tusschen Overheid en pers, om beider verhouding en samenwerking te regelen, onder uitdrukkelft voorbehoud van volkomen drukpersvrijheid, — een eisch van den modernen tijd.

III. De quaestie van het publiceeren van mededeelingen uit geheime raadszittingen, der pers ter oore gekomen, behoort als onderwerp van studie en behandeling aan de orde te worden gesteld door den Nederlandschen Journalistenkring.

IV. De volksvertegenwoordiging behoort zich te onthouden van insinuaties aan het adres van persvertegenwoordigers.

V. Aan publicaties van ambtenaren in persorganen dient, wanneer aan de Hoofdredacties is gebleken dat die publicaties van genoegzaam algemeen belang zijn, anonymiteit te worden verleend.

Sluiten