Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Apakah sebabnja perloe adatanggoeng an-oetang ?

Sisanja mesti diberikan kepada jang berhak, jaïtoe pemberi tanggoengan-oetangatau sipoenja'iifïlikjangketiga(K.19,25).

Dalam doenija Boemipoetera banjak sekali orang jang menanggoengkan barangnja, seperti: gadaian tegalan, pohon boewah-boewahan atau roemah, ataupoen memakai perdjandjian maro atau neloe, atau mengambil porskot boewat tanam-tanaman jang masih moeda, (idjon). Perdjandjian jang sedemikian itoe, jang ditetapkan ketentoean barangnja hanjalah boléh diboewat antara Boemipoetera sahadja, bank—bank afdeeling dibawah hoekoem oendang-oendang bagi bangsa Éropah tijada boléh memakai djalan itoe.

Tetapi sebaliknja hak bangsa Éropah itoe boléh menanggoengkan harta tetapnja sebagai „hypotheek". Tapi hak itoepoen ta' bergoena poela bagi bank afdeeling, sebab hak itoe hanjalah boléh diberikan kepada harta tetap, jang dipoenjaï dengan hak eigendom, hak opstal, hak-toeroen-temoeroen, hak-memoengoet hasil atau hak-eigendom menoeroet hoekoem tanah, sehingga tanah-tanah jang dipoenjaï tjara Boemipoetera oléh jang beroetang pada bank tidak boléh dipakai akan djadi tanggoengan.

Pada hal bank ra'jat itoe tidak selamanja dapat mempertjajaï si pemindjam sadja dengan tidak ada tanggoengan. Sebab tidak segala orang jang perloe memindjam oeang jang dikenal oléh pemegang bank, Sebab atjap kali ada pindjaman jang perdjandjiannja boewat waktoe jang lama, sedang dalam témpoh itoe kadang-kadang terdjadilah hal-hal, seperti: si pemindjam mati, ada bala, tanamtanaman tijada djadi, banjak penjakit-héwan, boeroek keadaan jang berpengaroeh atas segala itoe, ataupoen djoega bila orang memindjam boewat mendjaiankan soewafoe pentjarian jartg boewahnja beloem dapat ditentoekan.

Djika bagi bank-bank itoe tidak ada djalan akan beroléh tanggoengan barang, nistjajalah bank-bank itoe tidak akan dapat memberi pindjaman, artinja bank-bank itoe tidak dapat meritjoekoepi keperloean orang-orang jang perloe memindjam dengan ada tanggoengannja dan tidak dapat ija bersaingan dengan pemmdjamkan oewang bangsa Boemipoetera jang mengingat keselamatannja sendiri sadja.

Sluiten