Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Waarom is het credietverband voor beperkt gebruik bestemd?

4. Ten behot van wie credi verband mag worden geve: tigd.

ï

Zoowel het belang der volksbanken, als dat der credietbehoevenden brengt mitsdien mede, dat de eersten in staat zijn om naar omstandigheden zoo noodig ook sakeHjke zekerheid te verkrijgen.

Heeft de wetgever door het instellen van het credietverband den Inlander ten aanzien van de afdeelingsbanken credietbevoegder gemaakt dan voorheen, en daardoor in meerdere mate het crediet der volksbanken voor hem toegankelijk gemaakt, geenszins mag worden voorbijgezien, dat die bevoegdheid tot een ramp voor hem zelf zal worden indien ook zijn credietwaardigheid niet in dezelfde mate toeneemt, d.w.z., dat bij den Inlander tegenover een gemakkelijker toegang tot de geldmarkt behooren te staan een verhoogd voortbrengingsvermogen en de wil om zijn schulden te blijven betalen uit zijn verdiensten en andere inkomsten.

De tot zekerheid te stellen zaak mag nimmer worden beschouwd als het middel om de schuld te betalen, noch door den geldschieter, noch door den geldnemer; de beteekenis van de zekerheidstelling mag niet hooger worden gesteld dan als laatste middel om den geldschieter voor verlies te behoeden.

Juist omdat het rechtsmiddel afwijkt van die, welke in de Inlandsche maatschappij gebruikelijk zijn, en de credietvetbandgever, die de beschikking over zijn grond behoudt, geneigd zal zijn te meenen, dat het credietverband niet veel te beteekenen heeft en er luchthartig toe zal overgaan, is het noodzakelijk, dat de credietgever de gewenschte matigheid betracht en dat de ambtenaar, ten wiens overstaan de akte verleden wordt, den schuldenaar de verplichtingen, die het credietverband meebrengt, duidelijk voor oogen stelt.

re Met het oog op het hiervoor vermelde heeft de wetgever het dan ook raadzaam geacht zich het recht voor te behouden een schifting te maken tusschen crediteuren, ' voor wie voorshands het credietverband wel of niet toegankelijk zal zijn, een bevoegdheid, welke in zich sluit

Sluiten