Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. Membatasi kekoewasaan si pemegang tanggoenganoetang.

12. Hak si pemegang tanggoengan djika ada penghapoesan hak da pemberian oewang asoerans (assurantie)..

daian itoe tetap berkekoewatan dan kekoewatannja itoe lebih-lebih daripada tanggoengan-oetang (K. 17). Amtenar pemerintah jang menghadiri memboewat akte, haroes memberi ingat kepada si pemberi tanggoengan, bahwa ija mesti mentjertyerakan, kalau-kalau barang itoe masih dalam gadaian, djika tidak ditjeriterakan akan dihoekoem dengan hoekoeman pendjarasampai4tahoen lamanja(K.O.H. art. 38).

Djoega bagi si pemegang tanggoengan-oetang adalah beberapa ketentoean larangan, jaïtoe: ö. si pemegang toenggoengan-oetang dilarang meminta tambahan barang-barang jang masoek golongan tanggoengan-oetang, ketjoewali kalau hal itoe dipintakan lebih dahoeloe (K. 11). b. si pemegang tanggoengan-oetang dilarang akan meminta, soepaja ija dikoewasakan akan mendjadikan barang jang djadi tanggoengan itoe kepoenjaannja sendiri, permintaan sebagai itoe tidak sah (K. 12). Melaini jang ditentoekan pada hak-hypotheek, maka pemegang tanggoengan-oetang oentoek meminta ganti keroegian atas barang jang djadi tanggoengan perloe memakai pengantaraan hakim. Djadi selamanja sebeloem pemegang tanggoengan boléh dapat ganti keroegian itoe ada seorang jang tegak ditengah jang menimbang, adakah tanggoengan-oetang itoe benar atau tidak.

Bilamana hak si poenja atas barang jang djadi tanggoengan dihapoeskan oentoek kebadjikan 'oemoem, maka si pemegang tanggoengan koewasa mendjalankan haknja

n atas sedjoemlah wang jang diberikan kepada orang jang dihapoeskan kekoewasaannja itoe; itoe boléh lakoekan

i ta' pedoeli panagihan oetang itoe soedah boléh ditagih atau tidak (K. 14).

Antara kedoewa pihak itoe boléh didjandjikan, bila ada kesoesahan atas barang jang djadi tanggoengan-oetang jang telah dimasoekkan asoeransi atau jang akan dimasoekkan, maka akan mendjadi ganti tanggoengan-oetang itoe jaïtoe oewang asoeransi sebanjak oetang si pemberi tanggoengan itoe. Perdjandjian itoe haroes diberi-tahoekan kepada maskapai asoeransi jang bersangkoetan. Bilamana

Sluiten