Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Batalnja sa toe tanggoengan-oetang.

15. Kelakoean si pemberi tam goengan-oetan; jang boléh dihoekoem.

Sampai pada waktoe poetoesan didjalankan kepada barang jang djadi tanggoengan, maka si poenja hak jang ketiga masih boléh beroesaha soepaja poetoesan itoe tidak didjalankan dengan membajar oetang, jang memakai tanggoengan barang itoe dengan boenga dan ongkosongkosnja (K. 24). Maka ija berhak menoentoet dari jang beroetang sebanjak djoemlah wang itoe, tetapi dari sebab ija sendiri jang mempoenjaï barang jang ditanggoengkan itoe, tentoelah barang jang djadi tanggoengan itoe tidak dapat menanggoeng penagihan itoe.

Selama barang jang djadi milik si poenja jang ketiga, masih djadi tanggoengan-oetang, maka jang empoenja itoe haroes mendjaga soepaja barang itoe oléh kesalahan atau kelalaiannja, djangan mendjadi koerang harganja, sebab bila demikijan maka si pemegang tanggoengan boléh menoentoet dengan pengantaraan pengadilan oentoek mengganti keroegian (K. 27).

Tanggoengan-oetang batal: le. oléh batalnja pokok perdjandjian, jang bijasanja disebabkan oléh pembajaran si beroetang;

2e. dari sebab si berpijoetang meiepaskan tanggoenganoetang itoe;

3e. djika jang djadi tanggoengan-oetang itoe roemah-roemah atau tanam-tanaman, bila barang itoe djatoeh ke tangan orang lain atau dipindahkan dari tanah; tempat roemahroemah atau tanam-tanaman itoe pada waktoe ija didjadikan tanggoengan-oetang ada atau akan diadakan;

4e. disebabkan pendjoewalan oléh pengadilan atas permohonan si pemegang tanggoengan. Tjara bagaimana batalnja tanggoengan-oetang itoe mesti

di'oemoemkan, akan diseboetkan dibelakang ini pada B

dalam pasal 12 dan 13.

Dalam pasal 385 Kitab Oendang-oendang Hoekoeman :-ditentoekan akan dihoekoem selama-lamanja 4 tahoen ' le. barang sijapa, jang mendjadikan sesoewatoe barang jang djadi kepoenjaan orang lain atau ada orang jang toeroet mempoenjaïnja, akan tanggoengan-oetang oentoek mengoentoengkan dirinja dengan djalan tidak sah;

Sluiten