Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De afdeelingsbank zal bij leeningsovereenkomsten hebben te zorgen, dat alle voorwaarden die zij wenscht, worden vermeld, daar het evenmin geoorloofd is naar het leenreglement der bank als naar een onderhandsche, aanvullende obligatie voor dezelfde schuld te verwijzen. Voor credietOvereenkomsten staat het model toe dat naast de credietverbandakte voor elke leening, krachtens de overeenkomst, een afzonderlijke regeling wordt getroffen.

17. De aanduiding der goederen.

Cursief is, bij wijze van voorbeeld, gedrukt hetgeen op elke overeenkomst afzonderlijk betrekking heeft en dus moet worden geschreven.

Gewoonlijk zal de afdeelingsbank voor gedrukte formulieren zorgen en zal het personeel dier bank de akte voorzoover mogelijk invullen.

Echter heeft de bestuursambtenaar in ieder geval na te gaan of aan de voorschriften van het Koninklijk besluit en van de ordonnantie is voldaan, daar hij daarvoor verantwoordelijk is en voor overtredingen ervan kan worden gestraft (artikel 22 b).

De akte wordt verleden en de inschrijving (zie hierachter art. 10) heeft plaats in de Maleische taal met Latijnsche karakters (K. 15, al. 5).

Bij No. 72 van de lijst van vrijstellingen van het zegelrecht zijn alle geschriften, opgemaakt op den voet van de credietverbandregeling, van zegelrecht vrijgesteld met uitzondering van:

a de minuten, grossen en afschriften der acten van credietverband, opgemaakt ter verzekering van de voldoening eener vordering van meer dan ƒ 300.—.

b de bij art. 8, al. 3 van het hier opgenomen reglement bedoelde schriftelijke machtiging van het hoofd van gewestelijk bestuur ter uitreiking aan den schuldeischer van een tweede en verdere grosse.

In deze gevallen is een zegelrecht van ƒ 1.50 gevorderd.

Het in a bedoeld bedrag is de „geschatte waarde", in de akte vermeld (zie hiervoor onder 9). Indien de minuut der akte gezegeld is, moeten ook de grosse en afschriften gezegeld zijn.

Artikel 2.

(1). De aanduiding in de akte van de goederen, waarop credietverband wordt gevestigd, geschiedt:

Sluiten