Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den bewaarder gedagteekende en onderteekende verklaring te plaatsen, dat het credietverband op grond van zulk een nader te omschrijven aanvraag is teniet gegaan.

(2) . Ingeval de aanvraag schriftelijk is geschied, wordt het betrekkelijk geschrift aan de minuut vastgehecht.

(3) . Is de aanvraag mondeling gedaan, dan wordt de in het eerste lid bedoelde verklaring mede onderteekend door den houder van het verband, tenzij deze mocht verklaren zijn naam niet te kunnen teekenen of daarin verhinderd te zijn, in welk geval van deze omstandigheid alsmede van de reden der verhindering uitdrukkelijk melding wordt gemaakt.

Artikel 13.

In het in artikel 10 bedoeld openbaar register wordt door den bewaarder onverwijld aanteekening gehouden van de doorhaling van het credietverband.

Op straffe van vergoeding van kosten, schaden en interessen jegens den schuldenaar is de schuldeischer verplicht om binnen een maand bij den betrokken bestuursambtenaar aangifte te doen van het tenietgaan van het verband (K. 30-

Eerst wanneer deze aangifte is geschied, is de ambtenaar bevoegd het credietverband door te halen.

Daar het voor den bezitter der verbonden goederen van belang is dat het verband wordt doorgehaald, is de verbandhouder verplicht de aangifte binnen een maand te doen. Indien de verbandhouder, hetgeen regel zijn zal, een zedelijk lichaam is, moet de bestuursambtenaar er op letten dat de aangifte en, bij mondelinge aangifte, de verklaring op de minuut onderteekend wordt door den daartoe bevoegden persoon. Het doorhalen heeft slechts de beteekenis van openbaarmaking van het tenietgaan der verbintenis. De term doorhaling moet natuurlijk slechts in figuurlijken zin worden opgevat. Van de in artikel 12 bedoelde verklaring is hierachter een model opgenomen (model 3).

Sluiten