Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bilamana jang beroetang tidak mentjoekoepi kewadjibannja dan pembajaran itoe diganti dengan barang jang djadi tanggoengan, maka barang itoe atas perintah hakim boléh dilélang. Djika barang jang djadi tanggoengan itoe telah dilèlang, maka si pembeli barang itoe ta' oesah membajar akan itoe kepada toekang lélang selama tanggoengan beloem dihapoeskan; penghapoesan ini dilakoekan sesoedah diberitahoekan oléh pemegang tanggoengan; kalau penghapoesan itoe telah dilakoekan, maka prijaji Boemipoetera diwadjibkan memboewat keterangan boewat itoe sadja pada kertas bijasa dari hal penghapoesan itoe, jang diterimakan kepada pemegang tanggoengan soepaja diberikan kepada si pembeli barang itoe (K. 30). Satoe tjontoh tentang ini dimoewatkan dibelakang (tjontoh 4).

Pada § 13 dibitjarakan, djika orang lain dapat memiliki sebagian daripada barang jang djadi tanggoengan-oetang, dan membajar oetang itoe sama sekali, maka ija mendapat hak pemegang tanggoengan, jaïtoe terhadap kepada barangbarang sisa jang djadi milikhja itoe.

Oentoek menegoehkan haknja itoe, maka ija diwadjibkan meminta soepaja hal itoe diboekoekan kedalam register; hari waktoe memboekoekan itoe akan diperingatkan oléh amtenar itoe dalam grosse. Boewat memboekoekan itoe amtenar itoe mempo'enjaï hak meminta ganti keroegian ƒ 0.25. Menoeroet peratoeran 'oemoem dari K. 15 ajat 8 jang haroes membajar ongkos itoe jaïtoe jang empoenja oetang, akan tetapi mengingat ke'adilan dalam hal ini jang membajar ongkos itoe si penagih oetang.

Si pemegang asal hanja berkewadjiban lagi akan minta penghapoesan jang sebagian dan barang tanggoengan jang terseboet pertama sekali.

Penghapoesan barang sisa itoe hanja dilakoekan atas permohonan si penagih oetang baroe atau dengan sepakatnja (K. 23).

Menoeroet pasal 12 maka pihak ketiga dalam kedoewa hal itoe mesti mengoendjoekkan pemberi-tahoean. Dalam pasal 12 ditentoekan poela, bahwa amtenar itoe seboléhboléhnja toeroet memberi keterangan pada grosse dari hal penghapoesan itoe.

Pasal 14.

23. Atoeran dji- (1). Djika amtenar jang diwadjibkan memboewat akte ka jang menjim- tanggoengan-oetang dalam verlof, dilepas, dipetjat atau pan akte ta' ada, dipindahkan, maka naskah, boengkoesan naskah dan regis-

Sluiten