Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bangoenkan roemah dan lagi dengan perdjandjian jang

terseboet dibawah ini:

pihak jang pertama berdjandjüah akan membajar kembali oewang itoe dalam empat bajaran, pada tanggal empat October seriboe sembilan ratoes sepoeloeh, empat April dan empat October seriboe sembilan ratoes sebelas dan empat April seriboe sembilan ratoes doewa belas, tijap-tijap kali 50 (lima poeloeh) roepijah. Lagi berdjandjilah ija akan tijap kali kalau ija membajar pokok ija membajar djoega boenga (renten) terhitoeng dari ketinggalannja oetang pada tijap-tijap masa itoe satoe persén boewat satoe-satoenja boelan jang soedah léwat, atau djikalau antéro pokok atau sebagian dari pokok itoe soedah dibajar kembali didalam boelan waktoe oetang itoe diberi. Lantas ija bajar renten dihitoeng dari oewang jang dibajar kembali tadi boewat satoe boelan. Maka berdjandjilah ija semoewa pembajaran itoe didjalankan di kantornja pihak kedoewa ada di Tjiandjoer. Djikalau pihak jang pertama tijada menoeroet perdjandjian itoe, ija boléh didenda oléh pihak jang kedoewa lima persén dihitoeng dari banjaknja oewang jang wadjib dibajar oléhnja serta kalau ija tidak diberi pertanggoehan oléh pihak jang kedoewa, lantas oetang itoe dengan boenga dan denda, demikijan djoega segala belandja jang dikeloewarkan oléh pihak jang kedoewa didalam perkara ini, hendak ditagih dihadapan pengadilan dengan memakai hak-credietverband.

(d.l.l perdjandjian tentang hal pembajaran oetang).

[Maka oléh kedoewa pihafcitoe adalah diterangkannja, bahwa soedah berdjandji sebelah menjebelah demikijan:

Tijap-tijap kali pihak jang pertama minta memindjam oewang, maka permintaan itoepoen hendak diterimaoléh pihak jang kedoewa, maka diseboetkanlah oléh pihak jang pertama, berapa banjaknja oewang jang perloe akan dipakainja atas perdjandjian jang dimoepakatkan pada tijap-tijap kali; akan tetapi pokok oetang itoe, djika didjoemlahkan dengan böenganja, jang soedah terbit, maka djoemlahhja sekali-kali tijada boléh lebih daripada f '3000.— (tiga riboe) roepijah]. tmei^

Sluiten