Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

I Gedragslijn door de ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur op Java en Madoera te volgen ten aanzien van het Volkscredietwezen en de coöperatie.

Circulaire No. 597: 1 Maart 1906 aan de Hoofden van gewestelijk bestuur.

32. De door de 1. Het is den Gouverneur-Generaal noodig gebleken Regeering in aan rje ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur op 1906 aangewe- jaya en j^a(joera duidelijk kenbaar te maken, welke get^v^heTvolks dragslijn door hen zal moeten worden gevolgd ten aanzien credietwezen. van bet Inlandsch Landbouwcredietwezen ')•

2. Sommige bestuursambtenaren verkeeren te dien aanzien nog in onzekerheid of zijn niet overtuigd van het groote nut, dat goed ingerichte credietinstellingen, waaronder zijn te verstaan zoowel afdeelingsbanken als desaloemboengs 2), voor de Inlandsche bevolking kunnen hebben, terwijl ook bij eenige ambtenaren de minder juiste opvatting bestaat, dat hunne belangstelling in deze zaak van algemeen nut een zuiver persoonlijk karakter draagt en dus niet aan de bemoeienis van dienstchefs en van de Regeering onderworpen is.

3. Zijne Excellentie wenscht daarom door UHEdG. ter kennis van de in Uw gewest dienende bestuursambtenaren te zien gebracht, dat de Regeering de ontwikkeling van het Inlandsche Landbouwkredietwezen van het hoogste belang acht en daartoe dus door die ambtenaren naar hunne beste krachten en voorzooveel de omstandigheden het zulfen toelaten, behoort te worden medegewerkt.

J) Sinds 1912: Volkscredietwezen.

2) Sedert zijn hierbij gekomen de desabanken.

Sluiten