Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Zij zullen deze aangelegenheid niet meer hebben te beschouwen als een volksbelang, waaraan zij zich naar eigen verkiezing al of niet kunnen laten gelegen liggen, doch als een op den voorgrond tredend onderdeel hunner ambtelijke plichten ')•

5. Dit sluit natuurlijk in dat de Landvoogd van de Hoofden van gewestelijk bestuur verwacht, dat zij hunne ondergeschikten ook in deze voorgaan en de noodige leiding geven, zoomede dat zij het vereischte toezicht op de nakoming dezer opdracht zullen houden.

6. Zal mitsdien al hetgeen voor het Inlandsch Landbouwcredietwezen gedaan wordt staat kunnen maken op de bijzondere belangstelling van den GouverneurGeneraal, daartegenover meent Zijne Excellentie echter te moeten waarschuwen tegen overijling en overdrijving, zoomede tegen onoordeelkundig handelen, waarbij geen rekening wordt gehouden met plaatselijke omstandigheden.

7. Hierop moet vooral worden gelet bij de oprichting van desaloemboengs 2) die niet aan de bevolking moeten worden opgedrongen maar waarvan zij geleidelijk het nut moet leeren inzien, waartoe het in de eerste plaats noodig is, dat de inrichting zich aanpast aan de behoeften der streek, waar de instellingen zullen worden in het leven geroepen.

8. In het bijzonder dient voorts in het oog te worden gehouden, en dit geldt vooral bij de oprichting en het beheer van afdeelingsbanken, dat het niet in de bedoeling

Voor de nadere uitwerking van de taak der Inlandsche bestuursambtenaren ten aanzien van de dorpscredietinstellingen en ten aanzien van de afdeelingsbanken wordt verwezen naar § 34 hierbeneden en naar de voorrede en den inhoud van de door den dienst van het Volkscredietwezen in 1917 uitgegeven „Aanwijzingen ten behoeve van de inrichting, het beheer van èn het toezicht op Desabanken," naar het gelijksoortige werkje betreffende de Desaloemboengs en naar de brochure „De Inlandsche bestuursambtenaar en de afdeelingsbank." Dit drietal werkjes:is in de Nederlandsche en Maleische taal gesteld en door tusschenkomst van de Hoofden van Gewestelijk Bestuur aan alle inlandsche bestuursambtenaren op Java en Madoera toegezonden. 2) Hetzelfde geldt voor desabanken.

Sluiten