Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

itoe, melainkan haroes didjaga soepaja kerrraoean pihak partikoelir akan mendirikan bank jang sematjam itoe djangan mendjadi koerang, sebaliknja kemaoean pihak partikoelir akan memperhatikan hal itoe haroes dibangoenkan oléh pegawai negeri.

9. Bank-bank jang demikijan itoe bertambah baiknja, tidak kalau Kepala pemerintahan jang mengoewasaï bank itoe menarik sekalijan kekoewasaan kepadanja, melainkan djika bank itoe dapat toendjangan dari orang banjak; karena djika banjaknja pertoekaran pikiran waktoe mentjari djalan jang benar, tentoe hal itoe akan memoedahkan pekerdjaan pemimpin.

10. Bestuur bank boléh dipandang sebagai satoe kerapatan, jang perloe memakai bantoean orang banjak; bantoean itoe besar sekali paédahnja, jaïtoe misalnja akan menegah kehendak bestuur boewat menjija-njijakan apa jang telah dimoelaï oléh bestuur jang lama dan oentoek menegoehkan apa jang dalam praktijk njata baik.

11. Toewan-Besar Goebernoer-Djenderal menghendaki lagi soepaja Kepala pemerintahan daérah mendjaga akan kesatoean dan ketetapan pekerdjaan itoe.

12. Kepala pemerintahan daérah itoe seolah-olah djadi pengawas besar daripada bank-bank itoe, tetapi kebébasan amtenar pada satoe-satoe tempat dan kebébasan pihak partikoelir serta pengoeroes-pengoeroes bank karena itoe djanganlah berkoerang dan bertanggoeh akan berboewat sesoewatoe kebaikan dalam perkara bank-bank itoe.

13. Bagaimana landjoetnjahaloewan atoeran pemerintahan jang terseboet diatas itoe, akan diterangkan kepada padoeka Toewan oléh Inspéktoer pekerdjaan pindjaman peroesahaan tanah Boemipoetera '), jang telah dan akan mendapat perintah jang perloe tentang hal itoe.

14. Toewan-Besar Goebernoer-Djenderal mengira ada djoega paédahnja akan memberi-tahoekan, bahwa Inspéktoer itoe, soepaja dapat memenoehi pekerdjaannja dengan baik, haroes mendapat keterangan setjoekoepnja tentang

1) Sedjak 1912 penasihat pekerdjaan pindjaman ra'jat. No. 35/e.B. 6

Sluiten