Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

I

38. De houding door Inlandsche bestuursambtenaren aan te nemen tegenover Inlandsche coöperaties buiten hun bemoeienis opgericht.

Een én ander maakt het wenschelijk dat niet zonder foorkennis van het Europeesch bestuur, hetwelk op zijn jeurt deskundig advies van de ambtenaren voor het Volks:redietwezen kan inwinnen, door Inlandsche bestuursimbtenaren het initiatief genomen wordt tot oprichting /an coöperatieve vereenigingen door de Inlandsche bevolking ')•

De Directeur van Binnenlandsch Bestuur (w-g.) Tollenaar.

Circulaire van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur van 1 Maart 1915 No. 1596.

Naar aanleiding van mij door den wden Adviseur voor het Volkscredietwezen gedane mededeelingen neem ik de vrijheid Uwe aandacht te verzoeken voor een verschijnsel, diens werkkring betreffende, dat samenhangt met de bij het Javaansche volk meer en meer tot uiting komende neiging tot emancipatie.

In de residentiën Kediri en Madioen zijn, geheel spontaan, in eenige desa's dorpscredietinstellingen opgericht. Deze staan buiten bemoeienis van het desabestuur, zij werken met uitsluitend in de desa verkregen bedrijfsmiddelen, zorgen voor eigen boekhouders, en zijn verder op dezelfde wijze ingericht en hebben een gelijk arbeidsveld als de door de Overheid opgerichte gemeentelijke credietinstellingen, die gewoonlijk met den naam van desabanken worden aangeduid.

De oprichters en bestuurders van eerstbedoelde bankjes zijn uitdrukkelijk gekant tegen inmenging van de zijde van het dorpsbestuur of van Inlandsche bestuursambtenaren, wenschen evenmin in relatie te treden met een afdeelingsbank, doch hebben tot nu toe zich vrijwillig

') Voor hulp en voorlichting kunnen de oprichters zich wenden tot den Adviseur voor het Volkscredietwezen, wiens taak zich niet beperkt tot het credietwezen, doch die, daartoe mede in staat gesteld door hem vanwege het Departement van Justitie toegezegde hulp, desgevraagd ook adviezen verstrekt betreffende ontwerpstatuten van andersoortige coöperatieve vereenigingen (handelsverenigingen, productie-coöperaties, inkoopscoöperaties en dergelijke).

»

Sluiten