Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

druk, gewaarmerkt door een gedagteekende verklaring van een notaris of een anderen bij ordonnantie aan te wijzen ambtenaar, waaruit blijkt dat hij den steller van den vingerafdruk kent of dat deze hem bekend gemaakt is, dat de inhoud der akte aan den steller van den vingerafdruk duidelijk is voorgehouden en dat daarna de vingerafdruk in tegenwoordigheid van den ambtenaar is gesteld.

43. Bewijskracht van onderhandsche geschriften.

Het geschrift wordt daarop door den ambtenaar geboekt.

Bevoegd tot het waarmerken 'van vingerafdrukken zijn behalve de notarissen, 1°. de besturende Europeesche ambtenaren, met uitzondering van de Hoofden van gewestelijk bestuur, dat wil dus zeggen op Java en Madoera de Assistent-Residenten, en 2°. de voorzitters van de landraden.

De kosten, die aan de betrokken ambtenaren moeten worden vergoed, bedragen f h voor elk geschrift, ongeacht het aantal daarop voorkomende vingerafdrukken.

Over het algemeen heeft een onderhandsche akte ten aanzien van haar dagteekening tegen derden geen kracht dan van den dag waarop degenen of een van degenen, die de akte onderteekend hebben, overleden zijn, of van dien waarop haar bestaan bewezen wordt bij een akte door een openbaren ambtenaar opgemaakt, of wel van den dag, waarop de derde, tegen wien men zich van de akte bedient, haar bestaan schriftelijk heeft erkend. Is een van deze gevallen aanwezig, dan levert het onderhandsch geschrift ten aanzien van de onderteekenaars en hunne erfgenamen en rechtverkrijgenden hetzelfde volledig bewijs op als een authentieke akte.

Nu kan men echter de dagteekening van een onderhandsch geschrift laten waarmerken en daardoor bewerken dat het onmiddellijk volledig bewijs levert als bovenbedoeld. Bij onderhandsche geschriften met vingerafdrukken geldt de legalisatie daarvan tevens als waarmerking van den datum, bij onderteekende onderhandsche geschriften kan deze waarmerking geschieden door een gedagteekende verklaring van een der bovengenoemde ambtenaren. Ook in dit laatste geval zijn de eischen gesteld dat de ambte-

Sluiten