Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nigermansie, daer veele aen cleeft. Tes een conste, die veel moyten heeft, Ende daer oock vele sorghen inne steeckt. Als ghi nigermansie begint ende u ontbreeckt 245 Een woort ofte een letter, schoon rode mondt, Ende ghi den gheest, die ghi roept, ter stont Niet en cont bevelen of te passé 1) spreken, Hi soude u ter stont den necke breken. Dus leiter groot grief2) inne, scoon edel blomme.

Mariken:

250 Eest so, soe en gheef icker dan niet omme;

Ick en wil niet leeren, daer ic bi sou moghen sneven.3)

Die duvel:

Ha, ha, dat heb ic haer ontgheven.4) Wat, sou si nighermancie begheeren te leerne! — Cost si nighermancie, twaer om te verseerne!5) 255 Ende tot haren accoort te keerne 6) die gheheel helle ende te brenghen in laste;7) Ende tware om mi te bedwinghen, alst haer paste; Oft mi te legghen vaste, daer ic en soude moghen

wech noch van! Haer nighermancie te leeren ? daer en come ic niet an So ick best can, sal ick haer dat houden uuten sinne. 260 Hoort, wat ic u noch leeren sal, mijn schoone minn , Om dat8) ghi die nighermancie sout laten varen.

Mariken:

Wat suldi noch leeren?

1) re passé spreken = op de juiste manier aanspreken 2) grief = zwarighe»d 3) sneven = rampzalig worden 4) ontgheven = uit het hoofd praten 5) fe ve seerne = leed berokkenen 6) Deze regel beteekent: en de gehele hel aan ha wil te onderwerpen en in last te brengen 8) om dat = opdat.

Sluiten