Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die oom.

Ey lazen, suster, ghi beguyt mi, 355 Dat ghi segt, dat ghi van haer niet en weet. Ghi ghelaet *) u verstoort ende seer tonvreet, 2) Om dat ic u come vraghen met woerden saechtich, Oft ghise niet ghesien en hebt

Die Moeye. _ , ,u .

Dats seker waracnticfa,

En ghelaet u al3) had icse te bewarene ghenomen. 360 Tes acht of tien daghen leden, dat si hier was comen,

SeggTTënde: moeye, dect mi een bedde desen nacht;

Ic en derre 4) niet thuys gaen, oft ic ware gewacht

Van boeven, dye maechdekens geerne mesverghen.

Doen seide ic haer, dat si sou gaen ter herberghen, 365 Daer si al den dach had sitten drincken ende scinken.

Die oom . . . . , _

Hoe! hadse al den dach sitten drinckent*

Die moeye. . , , , .

Dat moechdi wel dincken, daert haer met en verdroot. Si quam hier met een kinnebacken also root Als een eersgat met vuysten ghesleghen. 370 Ende om dat ic daer wat seyde teghen,

Tscheen datsi mi gheten sou hebben metten most-

aerde.

Al vloeckende ende al tierende lyepse haerd er vaerde,5) Ende noyt sint6) en heb ick mijn ioncfrouwe ghesien.

Die oom: . . , . „

Ey lazen, wat sal mijns dan gheschieni' 375 O Godheyt in drien, waer sal dmeysen ghevaren zijn l

iThem"'gelaten = zich honden 2) tonvreet = ontevreden 3) al = als 4) derre = durf % %epse haerder vaerde = liep zij weg 5) sint = sinds.

Sluiten