Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Emmeken:

Dats alle iaer op desen dach te doene;

Als icker om peyse, tes tspel van Masscheroene.

Die weerdicheit1) van dien spele en es niet te sommen3)

Mijn oom pleecher om hier te commen.

Ke, Moenen, laet ons gaen hooren.

Moenen: ,, , ,.

Tes een soete snabbehnghe.3) Lust u te hoorene sulcken brabbelinghe ? 4) 715 Ke, ga wi biden roost *) ende biden wine.

Emmeken:

Ey Moenen, het pleech so goet te sine. Ic heb mijnen oom hooren seggen, op ander

saisoenen, 6)

Dat dit spel beter is dan sommige sermoenen. Daer zijn goede exempelen somtijts in selcke spelen; 720 Dus troost, en liettijs u niet vervelen, Ic sout wel willen sien.

Moenen: . . ,

Ic en consenteers met gheerne. — Ic heb al vreese, bi Lucifers achterqueerne, *) Oft si int spel iets hoorde van deghe,8) Daer si berou oft achterdencken 9) bi ghecreghe! 725 Bi Lucifer, so waer mijn hoghe vermet niet.10)

Emmeken:

Ey Moenen, laet mi hooren.

11 weerdicheit — waarde 2) sommen = opnoemen 3) snabbelinghe ~ Ifjjteroraat?7 iï bVabbelmghe = kletspraat 5) roost = gebraad 6) saisoenen = tijden \Tachteraneerne"achterste 8) iets van deghe = iets van betekenis 9) achtersten =^ inkeer 10) mijn hoghe vermet niet = dan waar mijn stont stuk verijdeld.

Sluiten