Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Siet heere, tvrouken leet in onmacht Si leyt al*) van haer selven.

Die oom: , ,

Dat en es gheen wondre. Helpt al dbloet mijns lichaams van boven tot ondre 905 Vercruypt mi, ic soudt wel betoghen. Die tranen schieten mi uuten oghen, Mijn aderen versterven, mijn coluer wert bleec; Noyt en ghevoelde ic mi so weeck! Och vrient, slaet mijns gade, ick bids u seere.

Die borgher: 910 Ontbeyt, wat let u, heere?

Ghi verandert al *) waerdi puer een doot menscne.

Die oom: , .

Om sterven dat ic in deser noot wensche! Och Antropos,3) coem en doerschiet mi lichte! )

Die borghere:

Hoe meslaetdi u5) aldus?

Die oom: •„ • .. . , ,

Och, het es mijn nichte,

915 Dies ic therte vot leets ghenoch hebbe j

Dit esse, die ic wel seven iaer ghesocht hebbe.

Ey lasen, nu leyt si hier den hals verstuyct

Och eerde, ontdoet u, ende mi beluyct;

Ick en wille niet langher ruste ghewinnen.

2£ï tftt IJtóï & £ ^^^^^^^

Tuïhté = spoedig 5) hem mülaten = jammeren.

Sluiten