Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die oom:

Ic stae hier voren,*) Vol drucx, vol ancxten, tot dat ic weet, 1070 Hoe dat2) vergaen sal.

Die paus:

Nu hoort naer dbescheet: *) Mi waer leet, ende twaer ooc wel om deeren,4) Dat yemant verloren ware, constment ontberen, *) Ende God en soudts oock niet gheerne ghehinghen. Siet, daer sijn drie yseren ringhen;

1075 Den meesten 6) suldi haer sluiten aenden hals. Dander, sonder veel ghescals,7) Sluyt die aen haer armen, wel vast ende strangl Ende die ringhen moet si draghen also langhe Tot datse versleten sijn, of datse van selfs af vall

1080 Dan werden haer sonden vergheven metdallen Niet eer en salsi los ende quijt sijn.

Die oom:

Dat sal, duchtic, noch eenen langhen tijt sijn, Eer si van selfs sullen sliten of; Want si sijn so ruide, 9) swaer ende grof, 1085 In hondert iaren en souden si so vele niet sliten Als tvierendeel vander dicten.

Die paus:

Si mach haer so quiten In hertelike penitencie volstaende10) Dat si van selfs wel selen sijn afgaende

1) voren — voor u 2) dat = dat het 3) bescheet — oordeel 4) om deererê om er deernis mee te hebben. 5) ontberen = ontgaan 6) meesten 3J grootste 7) ghescals — gepraat, omslag 8) met dollen voor medallen — gef heel en al 9) ruide — ruw 10) volstaen — volharden.

Sluiten