Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de strijd met Engeland, dat in 1609 de vischvangst zonder consent op de Britsche kusten verbood, en dit in 1636 nog verscherpte tot een absoluut verbod. Deze verboden gaven voortdurend aanleiding tot wrijving, doordat de Hollandsche visschers weigerden zich eraan te onderwerpen. In dien tijd verschijnt in Engeland Selden's Mare Clausum ter bestrijding van Grotius' Mare Liberum, en ter ondersteuning van de Engelsche aanspraken op de z.g. Britsche zeeën — waaronder men ging verstaan de zeeën rondom Engeland, circumquaque, tot Groenland en Amerika toe! Het duurt echter nog tot 1652 eer de erkenning van het Britsche Dominium Maris in zijn scherpsten vorm van Nederland wordt geëischt. Als een Hollandsche ambassade naar Londen is vertrokken om op opheffing van de Akte van Navigatie aan te dringen, krijgt zij te hooren dat de Engelschen „al te veel oorsaecke vinden te gelooven, dat de Generale Staten van de Vereenighde Provintiën een intentie hebben van te usurperen de bekende rechten van Engelandt over de Zee", en als eisch wordt thans gesteld het strijken van de vlag door de Nederlandsche schepen voor alle Britsche oorlogsvaartuigen in de Britsche Zee.

Tot dusver was de regel geweest, dat bij het tegenkomen van een Engelsch „Koninghsschip", dat de Admiraals-, Vice-admiraals- of Schout-bn'-nachtsvlag voerde, de oorlogsvaartuigen van de Republiek, uit eerbied voor den Koninklijken Souverein, de vlag en de marszeilen streken onder het geven van saluutschoten. Zoo ook was men in het bondgenootschapsverdrag met Frankrijk van 1635 overeengekomen, dat bij de ontmoeting van de Hollandsche en Fransche eskaders de Hollandsche admiraal het eerst voor de koningsvlag zou strijken. In de practijk werd de regel gevolgd, dat men alleen voor een grooter eskader streek; gelijk Tromp het uitdrukte: „als de Engelsche de sterckste zijn, dan strijcken wij de Vlag, anders niet". Nu echter zou het strijken in de Britsche zeeën, en voor een land, dat thans evenals Holland een republiek was gewor-

Sluiten