Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat dit niet zoo gemakkelijk zal gaan. „Ik hebbe alle mogelijcke devoiren gedaan", schrijft Boreel op 26 December 1653, „om te verkrijgen, dat vrij schip maeckt vrij goed, doch tot noch toe hebbe 't selve niet kunnen obtineren". Het eenige, wat hij gedaan heeft kunnen krijgen is een verlenging van den regel uit het tractaat van 1646, en hij" legt een concept in dien geest over. Voor De Witt, die in het verdrag van 1646 den regel vrij schip vrij goed neergelegd meent, is Boreel's mededeeling, dat het concept niet dien regel inhoudt, onbegrijpelijk. „Ick moet hierop in vrn'igheijd seggen", schrijft hij terug, „dat ick oordeele 't selve bij abun's door de Fransche Ministers alsnoch in dier voegen te sijn gesustineert, ofwel bij UEd. door abuijs in de voorsz. Missive gestelt te sijn; gemerekt, ick in 't 18 Art. van t' overgesonden Concept-Tractaet meene uijtdruckelijck begrepen te sijn, dat vrij schip vrij goed maecken sal. Ende indien ick mogelijk ofte den sin van de voorsz. U Edts Missive, ofte de Periode van 't voorsz. Concept Tractaet qualn'ck mochte hebben gevat, soo versoecke ick seer gedienstich, daer op van UEd naeder esclaircissement te moogen ontfangen". Hierop verneemt hij van Boreel, dat de Franschen het verdrag van '46 zoo uitleggen, dat het alleen dispensatie geeft van de oude Fransche ordonnanties, die op het standpunt van de infection hostile, van het robe d'ennemi confisque robe d'ami, stonden. Het vijandelijke goed zou dus het neutrale niet meer infecteeren, maar zelf wel neembaar blijven. De Witt bestrijdt deze interpretatie van het verdrag van '46, doch zonder succes. Hij geeft echter den moed niet op.

In 1654, bij de onderhandelingen over den vrede van Westminster krijgen de onderhandelaars last, Cromwell erop te wijzen: „dat geene Natiën in de wereldt zoo veele gelegen sn'nde aen practijeke van de maxime vrij Schip vrij Goedt en contra als de Republü'cke van Engelandt ende desen Staet, bij deselve geen voet behoordt te worden geleght, die hen hier naemaals in andere Tractae-

Sluiten