Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden beheerscht door de vraag, in hoever het nationale bewustzijn, de liefde tot het eigen land, die met ons geboren wordt en, hoevelen ook gedacht hebben eraan ontgroeid te zijn, onuitroeibaar in ons voortleeft, in hoever die kan worden ondergeschikt gemaakt aan de internationale gedachte. Slechts een Volkenbond, die dit evenwichtspunt juist weet te treffen, heeft levensvatbaarheid. Al kunt ge ook nog zoo onwederlegbaar aantoonen, dat alleen een nog straffer centralisatie en een nog sterker capitis deminutio van de landssouvereiniteit den oorlog zal kunnen voorkomen, het baat U niets, omdat, zoolang de volken geen vertrouwen hebben in elkanders bedoelingen en elkanders staatkunde, zij in Uwe organisatie slechts een nog niet te verwezenlijken ideaal zullen zien, en den oorlog met een gevoel van fatalisme, als iets onafwendbaars, aanvaarden. Niet door redeneering, en evenmin door het medemaken van de rampen van een wereldoorlog, maar slechts door ervaring kan dit vertrouwen in de mogelijkheid der samenwerking gewonnen worden. Met amendementen alleen kunt gij den „waren" Volkenbond niet forceeren. In een tijd, waarin het nationalisme sterker op den voorgrond treedt dan wellicht ooit te voren, waarin het geroep om zelfbeschikking eiken drang tot aaneensluiting overheerscht, waarin het imperialisme overal nog het hoofd opsteekt, en bij het gros der volken haat en wantrouwen in elkanders bedoelingen de plaats van het internationale voelen inneemt, in dien tijd zou de „ware" Volkenbond, de Volkenbond buiten de sfeer der politiek, door en door owwaar, een maskerade zijn. 'Elk streven dat dit miskent, al hult het zich ook in nog zulk een schoon waas van idealisme, zal leiden tot een val zóó groot, dat ook de levenskrachtige kiem der Volkenbondgedachte kans loopt er bij te worden verpletterd. En men kan zich afvragen of daarom de Volkenbondfantasten, die hiervoor de oogen sluiten, hoe nobel hunne bedoelingen ook mogen wezen, voor den Volkenbond niet even gevaarlijk zijn als de cynici en de openlijke tegenstanders.

Sluiten