Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD BIJ HET TWEEDE DEEL.

Uit de afwisselende grootte der hoofdstukken van dit deel blijkt het verschil in omvang en in aard der gegevens voor deze periode. Vooral over den tijd vóór de vestiging van het Mohammedaansche Mataram bezitten wij niet vele en bovendien weinig betrouwbare berichten. Tegelijk met de komst van Hollanders en andere Europeanen op Java verkrijgen wij talrijke inlichtingen, doch in hoofdzaak slechts van de plaatsen, die door hen bezocht werden.

De schrijfster maakt van deze gelegenheid gebruik om er op te wijzen, dat er met den titel van het werk (in het eerste deel) een vergissing heeft plaats gehad. Zij had dit, in overeenstemming met den inhoud: „Schets van Java's Geschiedenis" genoemd, doch door een misverstand is er bij de uitgave een meer weidsche naam aan gegeven.

Mejuffrouw Dr. M. Lulius van GOOR is de auteur van de bladzijden 21 — 25 (handelend over het Boeddhisme) in het Ie deel. Bij dezen wordt haar voor haar hulp weliswaar laat, doch welgemeend dank betuigd.

fort van der capellen 1920.

W. F. — M.

Sluiten