Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoonzoon van den overleden Sultan, voerde het bestuur — waarschijnlijk reeds gedurende Trenggana's regeering — over het gebied van Sidajoe, Gresik, Soerabaja en Pasoeroean (wij moeten in het midden laten wanneer en hoe dit onder Demak was gekomen; de mededeeling is in strijd met het verhaal van Pinto). Hij nam een haast onafhankelijke positie in en had regenten in de verschillende steden onder zich. ').

De vorst van Padjang bracht de oude Madjapahitsche rijkssieraden van Demak naar Padjang over en begaf zich, om zijn positie te versterken, in 1568 naar Giri, waar de soenan hem, op zijn verzoek, gaarne tot sultan wijdde, daar deze zich door zulk een handelwijze als geestelijk hoofd van Java erkend achtte.

Dat de Soendalanden zich in deze woelige tijden van het oppergezag van Demak bevrijdden, zal later blijken.

!) De verdere gebeurtenissen (zie het volgende hoofdstuk) maken ook de veronderstelling mogelijk, dat een deel van het Demaksche rijk zich in de verwarde tijden had afgescheiden onder Pangeran Langgar en dat het dus naast Padjang een afzonderlijke plaats innam. Zijn gebied zou dan later Padjang vergrooten.

Sluiten