Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer de

Een arbeidersgezin, dat in 1911 met een bedrag bij de thans levenswijze

van f 100 zou hebben kunnen volstaan, zou gevolgde van 1910-1911 hebben moeten besteden in: levenswijze nog werd

gevolgd ')

Februari-Maart 1917 ƒ 128,— ƒ 132,30

Augustus „ "„ 137,60 „ 141,80

Februari-Maart 1918- „ 145,70 j „ 165,—

Augustus-September „ „ 165,90 „ 183,—

November—December „ 161,50 | „ 177,—

Maart 1919 „ 166,40 | „ 183,80

Juni „ 180,40 „ 194,80

September „ 183,20 „ 193,10

December „ „ 200,10 „ 204,80

Maart 1920 „ 213,80 ., 213,70

Juni „ ' 214,60 „ 216,80

Het voor een deel zeer belangrijke verschil tusschen beide cijferreeksen is onder meer toe te schrijven aan de gedwongen inperking in het verbruik van verschillende levensbehoeften in den distributietrjA Het blijkt, dat daarna het verbruik der onderzochte gezinnen zich weder heeft kunnen verheffen tot het peil van vóór den oorlog, zij het dat blijkens de mededeelingen van het Bureau van Statistiek verschillende verschuivingen zijn ingetreden. Belastingen zijn bij deze berekening niet in aanmerking genomen.

Twee verschijnselen vinden in het overgeletde cijfermateriaal volledige bevestiging. In de eerste plaats de ontspanning in de prijzen zoowel in den groothandel als in den kleinhandel, die zich in het eind van 1918, na den wapenstilstand, heeft voorgedaan doch die reeds in Mei van het volgend jaar of eerder door een nieuwe prijsstijging werd gevolgd, en in de tweede plaats een zekere neiging tot dalen in de groothandelsprijzen gedurende de laatstverloopen maanden. Deze neiging openbaart zich niet alleen in de Vereenigde Staten doch eveneens in Engeland, niettegenstaande tegelijkertijd de wisselkoersen zich belangrijk

) De cijfers in deze kolom wijken eenigszins af van die, welke in § 1 van de Memorie van Toelichting bij het als bijlage D bij dit rapport gevoegd wetsontwerp werden afgedrukt. Dit verschil virldt zijn oorzaak in het feit, dat in Maart j.1. besloten werd bij de berekening de belasting niet in aanmerking te nemen, met het oog waarop eene omrekening plaats vond.

Sluiten