Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de volgende bladzijden zijn opgenomen, doch kunnen, wegens de intusschen plaats gehad hebbende verkorting van den arbeidstijd, niet gelden als aanwijzing voor de stijging van het totale inkomen dezer klassen. In staat III worden cijfers gegeven zoowel voor het uur- als het weekloon, terwijl onder IV wat Amsterdam betreft tevens een cijfer gegeven wordt voor het werkelijk weekinkomen. De cijfers voor Rotterdam betreffen uitsluitend het uurloon. Nadere toelichtingen nopens de berekeningswijze zijn in Bijlage B opgenomen. De aandacht wordt erop gevestigd, dat de onder I en II weergegeven cijfers slechts loopen tot 1 Januari 1920, zoodat met mogelijke loonsverhoogingen na dien datum geen rekening is gehouden.

I. Gemiddeld uitbetaald uurloon aan volwassen werklieden in particulieren dienst bij ten behoeve van het Rijk bij aanbesteding uitgevoerde werken.

1913. 1918. | Januari 1920.

In centen per uur. . . . 22,3 36,6 63,6

Verhoudingscijfer .... 100 164,1 285,2

II. Gemiddeld uurloon in de metaalindustrie.

1910. 1 Januari 1920.

In centen per uur 24 59,5

Verhoudingscijfer 100 248,

III. Gemiddeld uurloon en gemiddeld weekloon in 9 gemeentelijke gasbedrijven en 6 gemeentelijke electriciteltsbedrijven.

a. Gasbedrijven.

1 Juli 1914. 1 Juli 1920.

Uurloon. Weekloon. Uurloon. Weekloon.

Geldloon 25 cents ƒ 14,21 741/» cents ƒ 32,965

Verhoudingscijfer. . . 100 100 298 232

Sluiten