Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoek te onderwerpen, Intusschen zou zij de beteekenis van een dergelijke heffing uit een oogpunt van duurtebestrijding niet al te hoog willen aanslaan. Immers zou de druk op de vertering, welke van deze belasting zou mogen worden verwacht, niet zijn grond vinden in een opslag op den prijs of eenige andere dadelijk voelbare opoffering, doch uitsluitend in de wetenschap, dat achterna op de vertering nog bij wijze van belastingheffing een opslag zou worden gelegd.

Anders staat het in dit opzicht met de belastingen, die ten doel hebben de vertering zelve te belasten. In den regel beperken deze belastingen, waarvan in het buitenland verschillende voorbeelden zijn aan te wijzen en waartoe ook de hier te lande aangekondigde weeldebelasting behoort, zich tot een deel der verteringen, met name tot die, welke in min of meer uitgebreiden zin als luxevertering kunnen worden aangemerkt Of de heffing geschiedt langs den weg van invoerrechten en belasting bij den binnenlandschen producent dan wel op het oogenblik, dat het publiek het artikel van den handelaar koopt of den genoten dienst beloont, is een vraag van uitvoering. Hoofdzaak is, dat in beide gevallen de belasting in den door het publiek te betalen prijs is opgenomen. Bestrijding der duurte in dien zin, dat de prijzen der belaste goederen hierdoor zullen dalen, is van dezen belastingvorm uiteraard niet te verwachten. Integendeel zullen deze prijzen met het volle bedrag der belasting, of een belangrijk deel ervan, stijgen en wordt juist van deze stijging tegelijk de gewenschte inperking in het verbruik verwacht. Grooter besparing zal van dezen maatregel dus niet het gevolg zijn. Hare beteekenis in het verband dezer beschouwingen heeft zij, doordat zij leidt tot vermindering van het feitelijk gebruik van de belaste goederen en diensten en mitsdien tot een ontlasting van den wisselkoers en wellicht een vrijgeven van arbeidskracht voor meer productieve werkzaamheid. De vraagstukken, welke zich voordoen, zoo spoedig tot de practische toepassing van dezen belastingvorm wordt overgegaan, blijven hier onbesproken.

SAMENVATTENDE CONCLUSIES.

Op den voorgrond stellende, dat voor herstel van de ontwrichting van het economische leven, welke o.a. in het duurteverschijnsel naar

Sluiten