Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van aankoop en eigen productie door groepen uit de burgerij etc.)? Welke resultaten zijn door U hiermede bereikt en welke acht U voorshands bereikbaar ?

2. Acht U het in verband met een en ander gewenscht, dat aan de gemeentebesturen bevoegdheden worden toegekend, die deze niet reeds krachtens de wet bezitten?

3. Worden er in Uwe gemeente uit de burgerij maatregelen tegen de duurte genomen, die U van belang acht?

4. Is het U mogelijk aan de Staatscommissie voor Uwe gemeente vergelijkende cijfers te verschaffen in zake:

a. groot- en kleinhandelsprijzen en hunne onderlinge verhouding vóór, gedurende den oorlog en thans;

b. aantal tusschenpersonen in verschillende takken van productie, groot- en kleinhandel vóór den oorlog en thans;

c. groepsgewijze inkomensverschuivingen gedurende den oorlog van fabrikanten, producenten, groothandel en kleinhandel?

Sluiten