Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 6.

De raad kan niet beraadslagen of besluiten, indien minder dan vijf leden en twee buitengewone leden aanwezig zijn.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter.

De buitengewone leden nemen aan de beraadslagingen deel met raadgevende stem.

De raad kan zich doen bijstaan door deskundigen en stenographen op kosten van 's Rijles schatkist.

Artikel 7.

De raad kan zich voor de hem in artikel 2 onder a opgedragen taak in afdeelingen splitsen.

Eene afdeeling kan niet beraadslagen of besluiten, indien minder dan drie leden en twee buitengewone leden aanwezig zijn.

De voorzitter en de onder-voorzitters van den raad zijn tevens voorzitter hunner afdeeling.

De voorzitter van den raad voegt aan elke afdeeling den secretaris van den raad of één der adjunct-secretarissen als secretaris toe.

Bij ontstentenis wordt de voorzitter eener afdeeling vervangen door het lid, daartoe door den raad aangewezen.

Bij ontstentenis wordt de secretaris vervangen door een der adjunctsecretarissen, door den secretaris van den raad of door het lid, daartoe door den voorzitter der afdeeling aangewezen.

Artikel 6, tweede, derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Elke afdeeling wordt voor de toepassing van de artikelen 9 tot en met 21, 28 en 38 onder e als de raad aangemerkt.

Artikel 8.

De bevoegdheden, in de artikelen 3 en 4 aan den raad toegekend, kunnen door de afdeelingen worden uitgeoefend, mits niet minder dan vijf leden en twee buitengewone leden aanwezig zijn.

«. i§n Artikel 9.

De raad kan aan een of meer zijner leden of buitengewone leden opdragen een onderzoek betreffende bepaalde punten in te stellen en hem daaromtrent verslag te doen.

Artikel 10.

De daartoe door den raad gemachtigde leden hebben, met de hen

Sluiten