Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overeenkomst in het openbaar zijn gehoord of althans behoorlijk zijn opgeroepen. De plaatselijke duurtecommissie kan een of meer harer leden machtigen, haar te vertegenwoordigen.

De artikelen 9 tot en met 20 en 23 tot en met 25 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 32.

Het besluit van den raad, bedoeld in artikel 27, wordt, met redenen omkleed, schriftelijk medegedeeld aan partijen, den centralen duurteraad en de plaatselijke duurtecommissie.

De duurteraad maakt het besluit, zoo noodig door tusschenkomst van de plaatselijke duurtecommissie, op de door hem te bepalen wijze openbaar.

Artikel 33.

Het besluit van den duurteraad, bedoeld in artikel 27, kan door den centralen duurteraad worden vernietigd op grond, dat de duurteraad zijne bevoegdheid heeft overschreden.

Artikel 34.

Met de voorzitters der duurteraden houdt de centrale raad bijeenkomsten in het belang eener gelijksoortige toepassing der wet.

§ 3. De plaatselijke duurtecommissies.

,;H*.::.| Artikel 35.

In iedere gemeente, waarin naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders daartoe aanleiding bestaat, wordt door hen eene duurtecommissie ingesteld.

Met goedvinden van Gedeputeerde Staten kan ééne duurtecommissie voor meer gemeenten worden ingesteld. De instelling van eene duurtecommissie voor meer gemeenten geschiedt door Burgemeester en Wethouders dier gemeenten in onderling overleg.

Artikel 36.

Zijn Gedeputeerde Staten van oordeel, dat voor de instelling eener duurtecommissie voor eene gemeente aanleiding bestaat, dan geven zij hiervan schriftelijk kennis aan Burgemeester en Wethouders. Deze gaan dan onverwijld tot de instelling over.

Zijn Gedeputeerde Staten van oordeel, dat voor de instelling eener duurtecommissie voor meer gemeenten aanleiding bestaat, dan geven

Sluiten