Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De strafbare feiten, omschreven in de artikelen 43 en 44, worden als overtreding aangemerkt.

Artikel 46.

Indien een feit, bij deze wet als overtreding strafbaar gesteld, wordt begaan door of vanwege eene naamlooze vennootschap, eene coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging of eene stichting, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de leden van het bestuur.

Artikel 47.

Wij zijn bevoegd bij algemeenen maatregel van bestuur voorschriften te geven ter verzekering van eene goede werking dezer wet.

Artikel 48.

De gemeenteraden zijn bevoegd ter bestrijding van het onredelijk opdrijven en hooghouden van prijzen verordeningen vast te stellen, mits niet betreffende punten, waaromtrent bij wet, algemeenen maatregel van bestuur of provinciale verordening is voorzien.

Artikel 49.

Deze wet kan worden aangehaald onder den titel van: „Duurtewet 1919".

Artikel 50.

Deze wet treedt in werking met ingang van een nader door Ons te bepalen datum.

Zij vervalt zes maanden na den dag, waarop door ons, den Raad van State gehoord, zal zijn verklaard, dat de omstandigheden haar langer voortduren niet noodig maken.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Sluiten