Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zoodanige beteekenis geacht, dat in artikel 36 voorschriften gegeven worden, dat, wanneer Gedeputeerde Staten de instelling eener plaatselijk* commissie gewenscht achten, zulks geschiedt.

Art. 38. Reeds werd op bladzijde 7 *) opgemerkt, dat de plaatselijk* duurtecommissies hare werkzaamheden ook buiten de wet zullen kunnen vinden. De omschrijving van de verschillende hoofden van dit artikel is met het oog hierop met voordacht ruim gesteld. Een voorbeeld van zoodanig optreden is te vinden in artikel 43 van het ontwerp, alwaar straf wordt bedreigd op het niet nakomen van door de plaatselijke duurtecommissie opgestelde en door den betrokkene aanvaarde prijszettingen of prijsberekeningen. Het ligt voor de hand, dat de duurtecommissies tot deze prijszettingen of prijsberekeningen niet zullen overgaan dan na overleg met de betrokkenen.

De bevoegdheid, onder b aan de plaatselijke duurtecommissies toegekend (zie ook art. 27), kan zich in het stelsel der wet slechts richten tegen een in een individueel contract bedongen prijs. De plaatselijke duurtecommissie en de belanghebbende zijn dus gelijkelijk bevoegd te klagen.

Art. 39. Met opzet zijn in het ontwerp geenerlei bepalingen opgenomen nopens aantal leden, samenstelling, enz. Burgemeester en Wethouders zijn hierin vrij.. Het ligt intusschen voor de hand, dat bij de samenstelling rekening gehouden wordt met de wenschelijkheid, dat zoo mogelijk verschillende maatschappelijke groepen vertegenwoordigd zijn.

Artt. 43 en 44. Deze artikelen zijn reeds op bladzijden 7 en 82) in het algemeen toegelicht.

In de waarschuwing, welke in artikel 44 wordt voorgeschreven, moet de soort van goederen en diensten naar aanleiding waarvan gewaarschuwd wordt, worden vermeld. De waarschuwing zal in den regel gebaseerd zijn op omstandigheden, gebleken bij een door den raad behandeld geval van prijsverlaging, waarbij van buitensporige winst bleek. De raad zal in de gemaakte winstmarge aanleiding vinden de waarschuwing uit te vaardigen en hierbij de soort van goederen of diensten, die het betreft, naar gelang van omstandigheden omschrijven. Dat het begrip „soort" hierbij niet in engen zin behoeft te worden genomen, behoeft geen betoog.

Art. 47. De wet betreedt een nieuw gebied, zoodat aanvullende bepalingen noodig kunnen blijken. Als voorbeeld kan er op gewezen worden, hoe reeds bij artikel 27 werd opgemerkt, dat het wellicht

*) D.i. blz. 22 van dit Verslag.

») „ „ 23

Sluiten