Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van industrie zeer uiteen kan loopen, in den prijs tot uitdrukking zullen komen. Juiste cijfers zouden hier slechts gegeven kunnen worden, wanneer een uitvoerig onderzoek in een reeks bedrijven kon worden ingesteld, en bij dit onderzoek beschikt werd over de wettelijke enquêtebevoegdheden. Daar de Staatscommissie zoodanige bevoegdheden mist, mag zij ook hier volstaan op het punt in het algemeen de aandacht te vestigen. Uit een en ander volgt evenwel, dat zelfs wanneer een salarisverhooging in openbaren dienst door eene gelijke verhooging van het algemeene loonpeil in particulieren dienst mocht worden opgevolgd, deze verhoogingen zich slechts in een naar verhouding geringer opslagpercentage op den prijs zouden doen gevoelen. Naar welke verhouding de opslag op den prijs geringer zal zijn, hangt af van het aandeel, dat het loon in de algemeene productiekosten van iederen bedrijfstak vertegenwoordigt.

Is de Staatscommissie dus in het algemeen van oordeel, dat de nadeelige gevolgen, die in het schrijven van voortgaande salarisverhooging van landsdienaren worden verwacht, zich slechts ten deele zouden kunnen doen gevoelen, de Staatscommissie mag hier nog aan toevoegen, dat naar haar oordeel voor de vraag, of en in hoeverre in zoodanige nadeelige gevolgen een argument tegen salarisverhooging zou worden gevonden, mede van beteekenis is, hoe in verband met het gestegen prijsniveau de koopkracht van het verhoogd salaris zich verhoudt tot die van het vóór den oorlog genoten salaris. Een groot deel der toegekend wordende salarisverhoogingen heeft toch slechts de strekking het geldloon met het werkelijk loon van voorheen in overeenstemming te brengen.

De Staatscommissie voornoemd,

w.g. G. BRUINS, Voorzitter.

w.g. A. FONTEIN, Secretaris.

Sluiten