Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet kunnen tot stand brengen: dat het leven gebracht wordt op een hooger niveau.

Dit socialiseerend karakter van den Franschen geest heeft zijn onmiddellijken invloed op de Fransche maatschappij. En die doet zich in de eerste plaats kennen door de positie welke in die samenleving de eeuwen door is toegekend aan de vrouw.

Tot de vorming van een milieu is de Vrouw onontbeerlijk. Indien de vrouw, met haar vermogen de dingen aan te voelen afwezig is, dan kan die groote onbevangenheid en souplesse van verkeersleven niet geboren worden, die een eerste vereischte is voor een zwierig, fleurig, natuurlijk discours. Haar intuïtie, haar tact, dót wat de Franschen noemen de kunst der schakeeringen, de kunst de dingen vriendelijk te zeggen, het persoonlijke te vermijden en de pijnlijke plekken te ontzien, die eigenschappen zijn noodzakelijk voor een harmonisch samenkomen der geesten. En bovendien; er is geen gave samenleving denkbaar, die een der sexen achterstelt, daar men zich aldus afsnijdt van de volheid des levens en aan eenzijdigheid te gronde gaat.

Nu moet ik opmerken dat de deelneming der vrouw aan het beschavingsleven in den bloeitijd der Fransche salons een geheel ander karakter droeg dan de moderne vrouwenbeweging. Een straffe organisatie der maatschappij, waarbij de openbare functies gelijkelijk tusschen mannen en vrouwen zijn verdeeld, men droomde er nog niet van. Maar des te grooter was de indirecte invloed van de vrouw door het medium van haar salons heen op het publieke leven.

De geschiedenis der Fransche salons maakt ons bekend met de grootste staatslieden en veldoversten, zij trekt de groote gedachtenlijnen, zij gééft ons een blik op iedere ont-, wikkelingsperiode van het maatschappelijk leven. De Fransche salons waren verweven met het beste intellectueele leven van hun tijd, en dat niet alleen, maar er zijn weinig politieke stroomingen die niet heur oorsprong vonden in die salons. En in het midden van die salons stond de vrouw, de vrouw, die de meest uiteenloopende geesten en karakters bijeenbracht door haar tact en haar gevoel voor de schakeeringen van het gesprek. Om den invloed der Fransche vrouw op de

Sluiten