Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niemand minder dan- Kardinaal de Richelieu, die in de dagen was van zijne opkomende macht, vertoonde zich in het salon bleu. Kardinaal de la Vallette en de Hertog van Guize werden er vaak gezien, terwijl een keur van edelvrouwen, MUe la Princesse, de Hertogin de Tremouilles en anderen het niet beneden zich achten er te komen, zelfs indien zij (en dat is bij de opvattingen die toen heerschten buitengewoon!) van hooger adelijken rang waren dan de gastvrouw. Ondanks de verschijning der vooraanstaanden in de Fransche maatschappij, bleef het milieu gedurende zijn bloeitijd van politiek bevrijd. Er gaat een verhaal dat Richelieu, die overal zijne verspieding deed werken, aan Madame de Rambouillet eens inlichtingen gevraagd heeft over personen die hem gevaarlijk leken. Zij heeft gracieus geweigerd, zeggende dat in haar kring vrijheid heerschte, en dat zij ieder, afgescheiden van zijne politieke overtuiging ontving, daar haar salon was opengesteld voor de verpoozing der gasten, en niet voor de deelneming aan staatkundige strevingen. —• Maar mocht zij, i— en van hier de voorliefde waarmee persoonlijkheden uit verschillende partijen haar bezochten,.— haar spheer van politiek gezuiverd houden, zij heeft niettemin een ongelooflijken invloed gehad op de ontwikkeling der Fransche Maatschappij. Bij haar kwamen literatoren en kunstenaars in contact met de lieden der groote wereld, —< de Fransche Maatschappij had door het midden van haar salon gelegenheid zich te ontplooien en de Fransche Maatschappij had gelegenheid zich open te stellen voor al wat vernuft had en oorspronkelijkheid.

Vormelijkheid in het decorum, gestijldheid in den conversatietoon, het waren waarden die Frankrijk verloren had, doch wedervond in dit milieu, waar het opnieuw tot de ontdekking kwam van zijn eigenlijken aard.

Soms neigde het leven van het salon de Rambouillet naar een bijna al te pieuzen ernst. De kanselredenaars toch, waren de speciale gunstelingen der gastvrouw. Fénélon is opgetreden in het Hotel de Rambouillet, 1'abbé Copeau, een man van bizondere welsprekendheid was er een der liefst-geziene gasten, en van Bossuet is bekend, dat hij als jongen van zestien jaar in het salon werd toegelaten, en tegen het einde

Sluiten