Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trotsche allures. Zij danste met gratie, zij bespeelde de luit, en was zoo muzikaal, dat zich om haar heen de sage verspreidde, dat twee nachtegalen gestorven waren aan den Oever van een fontein, waar zij den ganschen dag gezongen had.

De vreugde van het Hotel de Rambouillet was even gracieus als de ernst vormelijk. Men organiseerde gecostumeerde bals, galante picnics, buitenpartijen, men hield er van zich te verkleeden als nymphen en herderinnen. Onder het koele lommer van het park vermaakte men zich met het herdersspel, en men voerde ook kleine tooneelspelen op. Moesten er aardigheden of snakerijen worden bedacht, dan was er altijd Voiture die den kring vermaakte en den statigen ernst die er vaak heerschte om de Markiezin verbrak door een stouten inval, welke een glimlach bracht om de lippen der schoonen. Hij was een „amuseur de naissance" hij trok meesterlijk partij van de geringste omstandigheden. Soms gingen zijn aardigheden al te ver. Zoo liet hij eens op een dag een berenleider met twee groote beren het salon van de Markiezin binnenstappen, en vermaakte er zich mede, de dames te zien schrikken, toen de beesten plotseling hun groote snuiten staken door de opening van een kamerschut. Een beroemde aardigheid van Voiture is deze: Tijdens de Zweedsche periode van den dertigjarigen oorlog had de preutsche, maar romantisch aangelegde Julie d'Angennes een platonische liefde opgevat voor Gustaaf Adolf. Voiture deed snel eenige lakeien een Zweedsch jasje aan, en belastte ze met, onder groot ceremonieel, aan Mademoiselle de Rambouillet een kip te doen offreeren vergezeld van een koninklijk zegel, en waaronder als naam van den afzender „le lion du Nord" stond vermeld.

Wij zouden ons vergissen door te meenen dat de Gastvrouw zelve, die bekend staat als eene vrouw van lichten geest en zacht humeur, zich immer in statie en geleerdheid verschool, en nimmer zelve grappige invallen had. Ik zal er U een vertellen. Ge kunt er uit zien hoe zij een jongen edelman leerde zich te matigen in het nuttigen van zijn lievelingsgerecht.

De Comte de Guiche dan, had eens al te veel champignons gegeten, Zijn oppasser werd in vertrouwen genomen.

Sluiten