Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op Itahaansche leest geschoeid. Er heerschte (zooals André de Ridder het uitdrukt) „Romeinsche deftigheid, maar Florenüjnsche vrooüjkheid". ~ Vanwaar dat Italiaansch karakter/ Moet men de verklaring hiervan zoeken in de afkomst, in de jeugdperiode van het leven der Gastvrouw? — Dat kan niet worden ontkend. Maar wij mogen hierbij niet vergeten dat sterke Italiaansche invloeden aanwezig zijn geweest ui de Fransche samenleving van die dagen. Maria de Medicfa had een Italiaansch avonturier. Concini, tot raadsman gehad. En na zijn dood in 1617 bleven de Italiaansche invloeden op hteratuur en samenleving zich handhaven. Niemand van de Italianen had een nadeeliger invloed dan Marino een vaak tintelend dichter, maar die in zijn zucht steeds geestig en vernuftig te wezen niet gunstig werkte op eenvoud en natuurhjldieid. Hij werd in het Hotel de Rambouillet als een halfgod ontvangen. Zijn optreden in dien kring was als dat van een genadigen beschermer, en wee hem, die de Italiaansche letterkunde niet hoog genoeg bewonderde. In toter dagen wendden de Précieuzen zich van hem af, maar nij had in heur kring de zaden der prédositeit gestrooid, die opgroeiden tot de woekerplant die het Salon verstikken zou.

• ?Cf « eef 9?luk öeweest, dat naast het Italianisme

m het Hotel de Rambouillet de streving geheerscht heeft, in contact te komen met het beste dat Fransche geesten voortbrachten Dichters als Voiture, Ogier de Gombault. het zijn aardige, vriendelijke figuren, maar die wij thans voornamelijk kennen in hunne betrekking tot Mme de Rambouillet. Maar als wij lezen dat de Discours de la Méthode van üescartes er aandacht vond. het werk dat een geheel nieuwe periode heeft ingeldd in de geschiedenis der wijsbegeerte, dan beseffen wij dat deze kring een diepere intelligentie verborg dan door de Marino's en Voitures kon worden oevredigd. De brieven van den voorzichtigen essayist Guiz de Balzac waren in het salon bleu zeer in den smaak, en de «SfVr* de d^üsche werken van Corneille in het salon bleu behooren tot de klassieke momenten van de Fransche hterattiur-geschiedenis. ~ Maar bovenal heeft deze kring zich toegewijd aan eene zuivering van de taal die, schoon ze

Sluiten