Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met kant en mousseline omgeven. De tafel is geheel bezet met tooverdrankjes, parures, blanketsels, zalfjes, odeurs, vermillon, rouge, minéral, végétal, blanc chemique, bleu de verni, vinai gres de Maille tegen de rimpeltjes, en verder met linten, strikken, aigrettes, kortom, een kleine tooverwereld van coquetteriën, die zich verliest in een atmospheer van ambre en een wolk van poudre de riz.

Wanneer Madame zich naar haar toilette begeeft, hebben deskundigen reeds langen tijd te voren alles in gereedheid gebracht. Het toilette bevindt zich immer op het Noorden» omdat daar het zuiverst licht valt, — zonder valsche weerspiegelingen, — op de Dame die zich» kleedt

Een der dienende vrouwen helpt haar meesteres haar kleeding schikken, en haar corsage vast inrijgen. Onderwijl wijst de pendule reeds twaalf uur, de deur, die op een kier staat achter een kamerschut, wordt geopend door een bekoorlijken mijnheer, die gaat zitten op de kist waar de japonnen worden opgeborgen, zijn elleboog leunt op het toilette en met zijn anderen arm om den zetel der dame geslagen, ziet hij haar, met een air aan van vertrouwelijkheid, zich toiletteeren, Het oogenbhk van het grand levée is gekomen!.... Eh ziet, nu treden alle hofmakers en vertrouwde vrienden bij haar binnen en houden cercle om de vrouw in ochtendkleedij. Hoe heerscht zij nu, zij is snoeperig, zij is charmant, keurig ingeregen in haar corset, maar toch nog vol van een beminnehjke wanorde die het deshabiüé medebrengt. Wat zijn er een menschen om haar heen! Markiezen, edellieden, advocaten, letterkundigen! Allen overstelpen haar met complimenten, en zij beantwoordt ze met een glimlach terwijl ze zich onophoudelijk heen en weer beweegt, uitzoekend welk mutsje ze zal opzetten, dan met het ééne zich tooiend, dan, weer met het andere, en zij stelt inmmiddels haar kapper op de proef, die met gelatenheid staat te wachten op het oogenbhk dat het hoofdje van die bekoorlijke weerhaan even, stil zal zijn om haar vlecht te winden.

In deze oogenblikken worden de groote zaken afgehandeld, worden de fluisterende en als in het voorbijgaan gesproken liefdesverklaringen afgelegd, in deze oogenblikken worden harten gebroken en harten geliefkoosd, en midden tusschen

Sluiten