Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan zeide hij met zijn zachte, oude stem zijn ideeën, zijn herinneringen, een discours als van Nestor, honingzoet, en. . . genoot van zijn roem. De andere gasten erkenden zijn succes. Zijne gesprekken waren wijsgeerige discussies, moraliseerende beschouwingen, door vroolijkheid omspeeld.

Mme de Tencin heeft hem beter begrepen dan Mme de Lambert. Zij was minder verslaafd aan schoonheid en wetenschap, een vrije en gevoelige, lichte geest, en zij hield zich immer buiten het debat, waarvan zij den loop regelde en glimlachend volgde zonder onrust of ongeduld.

De Cour de Sceaux, het salon van Madame de Lambert en het salon van Madame de Tencin maken allen deel uit van de eerste periode van de achttiende eeuw. Wij zien er naar voren komende karaktertrekken van het Fransche leven dier eeuw in weerspiegeld. De heerschappij, de almacht der vrouw, hoe komt ze uit in de persoonlijkheid van de Duchesse du Maine, die heerscheres geweest is over gasten die verre haar meerderen waren, de halfgodin, wie niemand het waagde te weerstreven. En hoe aanschouwen wij de onbegrensde spilzucht, de geweldige expansie der genotsbegeerte in de weidsche nuits blanches. Maar als wij door de voegen kijken van het schitterend leven in de cour de Sceaux, hoe zien wij er de leegte en onvrede, die de essentie vormden van dezen tijd.

In Mme de Tencin vinden wij een geraffineerder persoonlijkheid dan in de Duchesse du Maine. Alle cultuurkrachten der eeuw schijnen te hebben samengewerkt om deze wonderlijke plant in den tuin der menschen te formeeren, deze samenstelling van bandelooze sensualiteit, gracieuze beminnelijkheid en bonhommie, die zij van de zeventiende eeuw scheen te hebben geërfd.

Madame de Lambert is de diepste, de nobelste. In haar komt de achttiende eeuw tot inkeer, hernieuwt zij eenigszins decorum en zedelijkheid.

In de geschiedenis der salons zijn de milieus van Madame de~"t^iïnl5ert en 'Madame de. Tuneiu bdauyiijk, umdtrt—het nifimre Itvan or eHtbleeide;^mdat~de~~geesè van FonteneHe-v en Ja~Matte deze salons doordrenkte, omdat de heele keinflsKsaam- van herders-en goden en godmnen~van den"©lymp*t3

Sluiten